Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Kulturmiljø Redegørelse - Kulturmiljø

Redegørelse - Kulturmiljø

Bevaringsværdige- og fredede bygninger

Bevaringsværdige bygninger

I Holstebro Kommune er der foretaget en registrering af omkring 300 bevaringsværdige bygninger. En stor del af de bevaringsværdige bygninger i Holstebro bymidte og i Ulfborg og Vemb by er registreret.

Byområder

De registrerede bygninger er givet en bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9, hvor 1 udtrykker den højeste bevaringsværdi og 9 den laveste. Bygninger med bevaringsværdi 1, 2,3 eller 4 skal søges bevaret. De nævnes i kommuneplanens rammedel som bevaringsværdige. Bygningerne kan ses her: www.kulturarv.dk/fbb

Det åbne land

I det åbne land er følgende bygninger registreret som bevaringsværdige: Engvej 6,Skovgaardvej 3, Knudsigvej 2, Nørrevej 5, Pallisbjergvej 3, Ryttergårdsvej 1, Stabyvej 70 samt Øgelstrupvej 2, Borbjerg Holmgård, Bukdalvej 52 (dele af bebyggelsen er fredet), Ulfborg Kirkebyvej 35, Vembvej 14, Hjelmvej 7, Trandumvej 12 og Geddalvej 52 Bygningerne kan ses her: www.kulturarv.dk/fbb

Transformatortårnene

NOE 2 (beliggende på matr. nr. 2f, Navr By, Navr), NOE 1000 (beliggende på matr. nr. 2e, Kærgårdene, Navr lige øst for bebyggelsen Kærgårdvej 5), NOE 9 (beliggende på matr. nr. 15a, Den nordvestlige del, Mejrup vest for Mosebyvej 35), NOE 13 (beliggende vest for Vester Trabjergvej 7, ved grænsen mellem matr. nr. 4a og 4h, Trabjerg By, Borbjerg), NOE 20 (beliggende 75 m øst for indkørslen til Fjordvejen 14, Gørding) og NOE 321 (beliggende på matr.nr. 2av, Krogsdal Hgd., Nr. Felding ved indkørslen til Sørvadvej 17).

Bygningsregistrering

Bygningsregistreringen skal løbende udvides, så samtlige bygninger, der er opført før 1940, kan tildeles en bevaringsværdi. Arbejdet udføres dels integreret i kommunens behandling af byggesager for ældre ejendomme, dels i tilknytning til arbejdet med nye lokalplaner og dels ved inddragelse af offentligheden. Bygninger, der er opført efter 1940, kan ligeledes tildeles en høj bevaringsværdi - på baggrund af f.eks. en tildeling af kommunens arkitekturpris.

De bevaringsværdige bygninger, der er registreret, kan ses her: www.kulturarv.dk/fbb

Fredninger
 1. Nørre Vosborg, Vembvej 37 (Omfatter 11 bygninger)
 2. Rydhave Slot, Holstebrovej 38A
 3. Handbjerg Hovgård, Handbjerg Hovgårdvej 5
 4. Udstrup, Udstrupvej 3
 5. Borbjerg Holmgård, Bukdalvej 52 (dele af bygninger er fredet).

Kulturspor - befolkningens aktivitet

Holstebro kommune er i høj grad påvirket af de mennesker, der har boet i området. Næsten overalt i landskabet og i byerne findes kulturspor, der fortæller om livet i kommunen før og nu.

I kommuneplan sammenhæng benævnes kultursporene som kulturmiljøer. Ved et kulturmiljø forstås et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

De fleste kulturmiljøer værdsætter vi uden videre, f.eks. fjordfiskerlejerne, brunkulslejer og herregårdsmiljøer. Andre kulturmiljøer fortæller en historie for færre mennesker; en mark, der for blot en generation siden var hede. Eller en husmandsudstykning, hvor husene har forandret sig i vidt forskellige retninger. Fælles for dem er, at de fortæller om befolkningens aktiviteter i fortid og nutid.

Kulturmiljøer i Holstebro Kommune

Kulturmiljøerne i Holstebro Kommune vidner om en livsstil, som har været og er tilpasset områdets natur og geografiske beliggenhed. Bebyggelserne er ét eksempel: Indtil 1800-tallet boede de fleste på spredte gårde. Skolen og kirken lå hvor mennesker samledes. Så kom mejerier, tog og biler. Først da blev kommunen præget af samlede bebyggelser som f.eks. mejeribyer, kirkebyer og stationsbyer.

Tanken om, at steder fortæller deres egen historie, er væsentlig, fordi vi ikke længere har den samme fornemmelse for vores historie. I de seneste generationer har mange ikke – som deres forældre – en tilknytning til landbruget, og stadig færre bor på samme sted hele livet. Trods det er de fleste stadig fascinerede af fortiden, og vi holder af at bo på og besøge steder, der er rige på historier.

Mange kulturmiljøer er beskyttede, fordi lokalbefolkningen tager vare om dem. Andre er fredede. Den generelle samfundsudvikling medfører imidlertid, at værdifulde kulturhistoriske spor i landskabet mange steder udviskes eller forsvinder.

Særlig værdifulde kulturmiljøer

Det er ikke muligt at tage vare på alle kulturspor i kommunen, men i en række områder er sporene så væsentlige, at der må tages særlige hensyn til dem. Med kommuneplanen sker det ved udpegning af en række særligt værdifulde kulturmiljøer. Herudover gøres der via kommuneplanen opmærksom på de øvrige kulturmiljøer i kommunen, der kræver opmærksomhed. Tilsammen danner kulturmiljøerne et billede af livet gennem tiderne.

Udpegningen af værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen vil ikke udelukke, at landskabet videreudvikles, men udpegningerne sikre, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Kulturmiljøer

Udover de tre særligt værdifulde kulturmiljøer i tabellen nedenfor er der registreret en lang række af kulturmiljøer der betegnes som kulturhistoriske bevaringsværdier.

For de enkelte kulturmiljøer vil der fortløbende blive etableret link til historiske beskrivelser, udsnit fra gamle kort og fotos. Disse informationer kan være en støtte i vurderingen af, hvorledes hensynet til kulturmiljøernes værdier varetages bedst muligt.

De særligt værdifulde kulturmiljøer er følgende:

1. Oldtidsvejen se beskrivelse her

 • Oplevelsen af højenes sammenhæng og markering af vejforløb
 • Hulveje, veje og vejspor, som kan henføres til tidligere tiders færdsel i området
 • Mangehøje - del af Oldtidsvejen
 • Døeshøjene - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje ved Hornshøj - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje ved og i Mejrup - del af Oldtidsvejen
 • Albæk gravhøje - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje ved Kyndestoft - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje på Trabjerg bakker - del af Oldtidsvejen
 • Salshøje - del af Oldtidsvejen
 • Tinghøje på Stendis Hede - del af Oldtidsvejen

2. Nr. Vosborg - Skærum se beskrivelse her

 • Herregården Nørre Vosborg med tilhørende jorde
 • Voldstedet sydvest for de eksisterende bygninger
 • Skærum Bro der vidner om stedets betydning som overfartssted
 • Bebyggelsen ved Skærum, der hovedsageligt har baggrund i den tidlige industri på stedet (teglværk, elværk, smedie, mejeri)

Kulturhistoriske bevaringsværdier se beskrivelse her

 1. Thorsminde
 2. Bjerghuse - gl. sommerhusområde
 3. Husby Kirke og –klitplantage med mindesten over plantagens første plantør
 4. Tvind – Det nødvendige Seminarium
 5. Lystlund ”Ødeby” i Stråsø Plantage
 6. Bur Kirke - ved gl. vadested over Storå
 7. Sir Lyngbjerge med mindesten
 8. Vegen Mølle med møllehus
 9. Lystanlægget i Holstebro
 10. Tvis Kloster og -mølle
 11. Ryde Mølle med møllesø
 12. Borbjerg Møllesø med vandmølle
 13. Hjelm Hede med landevej, skeldige og milesten
 14. Sortehusene ved Stubbergård Sø
 15. Sahl Kirke med tilgrænsende landsby
 16. Tværmose og Kjellerup Mose – tørvegravningsområde

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed