Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Uddannelse Redegørelse - Uddannelse

Redegørelse - Uddannelse

Uddannelse og fremtidens vækstmuligheder

En stor og veluddannet arbejdsstyrke er en af flere afgørende forudsætninger for den fremtidige vækst. Fortsat udvikling af et velfungerende uddannelsessystem er derfor en af de centrale udfordringer for at sikre det danske velfærdssamfund.

Den erhvervsaktive del af befolkningen falder de kommende år. Samtidig betyder globalisering, at flere og flere arbejdspladser flytter til lavtlønsområder i udlandet. Udflytningen rammer især ufaglærte jobs i industrien, som udgør en stor del af erhvervsstrukturen i Midt- og Vestjylland.

Væksten og den regionale konkurrenceevne i vores område afhænger af, at der sker en omstilling fra traditionel fremstillingsvirksomhed til mere vidensbaseret produktion og flere jobs i serviceerhvervene. Vores udfordringer er derfor at fremme en erhvervsudvikling, som i højere grad end i dag baseres på viden og kompetenceudvikling af medarbejdere i både den private og offentlige sektor.

Uddannelse spiller en helt afgørende rolle for fremtidens vækstmuligheder. Det gælder uddannelse lige fra de første år i grundskolen til de efterfølgende muligheder for ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efteruddannelse af arbejdsstyrken. De politiske mål om mere uddannelse er, at mindst 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og mindst 60 procent af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2020 samtidig med, at 25 procent af en ungdomsårgang får en lang videregående uddannelse.

Holstebro har i dag flere forskellige og attraktive muligheder for uddannelser. Disse muligheder skal fortsat udbygges og styrke Holstebro som regional uddannelsesby i Midt- og Vestjylland. Udbuddet af uddannelser og antallet af studerende i Holstebro er vokset støt gennem årene. Ligeledes er der igangsat og gennemført flere strukturelle ændringer, der har stor betydning for Holstebro som regional uddannelsesby de kommende år. Redegørelsen fremhæver de mest markante udviklingstræk i de seneste år.

Holstebro er en regional uddannelsesby

Region Midtjylland har mange forskelligartede uddannelsestilbud, hvor uddannelsesaktiviteterne er centreret i de større byer. Aarhus Kommune har klart flest uddannelsesinstitutioner og studerende. Aarhus Kommune har ca. 53.000 studerende og er det eneste sted i regionen, ud over to kandidatuddannelser ved AU Herning, hvor der udbydes lange videregående uddannelser fra Aarhus Universitet.

De øvrige regionale uddannelsesbyer er Herning, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg og Holstebro. Disse byer har mellem ca. 5.500 – 8.400 studerende fordelt på gymnasiale-, erhvervsfaglige-, korte videregående- og mellemlange videregående uddannelser .

Holstebro har flere forskellige muligheder for uddannelse efter grundskolen og kendetegnes ved forholdsvis mange mellemlange videregående uddannelser. Ud over dette har Holstebro også ungdoms-, erhvervsfaglige -, korte videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse på flere niveauer. Endvidere er der en række talentuddannelser inden for kultur og idræt til unge samtidig med, at de tager en ungdomsuddannelse i Holstebro.

Antal studerende i Holstebro Kommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ungdomsuddannelser

(EAK)

Bestand

1.431 1.430 1.398 1.492 1.551 1.565 1.597 1.604 1.661 1.729
Erhvervsfaglige uddannelser

(EAK)

Bestand

2.531 2.388 2.368 2.356 2.309 2.314 2.357 2.407 2.408 2.709
Korte videregående uddannelser

(EAK)

Bestand

150 107 111 91 83 106 64 53 78 143
Mellemlange videregående uddannelser

(EAK)

Bestand

1.397 1.416 1.432 1.396 1.336 1.259 1.246 1.302 1.341 1.369
Total 5.509 5.341 5.313 5.335 5.279 5.244 5.264 5.366 5.560 5.950


Samlet set er antallet af studerende steget fra 5.509 til 5.950 i perioden 2000-09. Antallet af studerende inden for ungdomsuddannelserne og de erhvervsfaglige uddannelser er øget, mens optaget på de korte og mellemlange videregående uddannelser er stabiliseret. Ses alene på de seneste fire år er antallet af studerende vokset for alle uddannelser.

Det bemærkes, at de mellemlange uddannelser har haft det laveste optag i 2005 – 2006, men herefter er optaget vokset støt. I 2006 blev de mellemlange uddannelser (pædagog, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut og sygeplejerske) samlet i en ny og moderne uddannelsesinstitution Campus Holstebro på Gl. Struervej.

Nye uddannelser og ny struktur

VIA University College (VIAUC) er en fusion mellem fem midtjyske Centre for Videregående Uddannelser (CVU’er), og herunder cvu vita i Holstebro. Fusionen trådte i kraft den 1. januar 2008. Efterfølgende er design- og businessskolen TEKO i Herning fusioneret med VIA i januar 2009. TEKO udbyder erhvervs- og videregående uddannelser inden for områderne tøj og tekstiler, møbler og boliginteriør.

Etableringen af otte professionshøjskoler på landsplan er sket ved en reform af de mellemlange uddannelser. Det forventes, at professionshøjskolerne i kraft af deres størrelse bedre kan sikre de nødvendige faglige, udviklingsmæssige og økonomiske ressourcer for at imødekomme udfordringerne de kommende år. Helt grundlæggende viderefører professionshøjskolerne CVU’ernes opgaver i nye og større institutionelle rammer. VIAUC er den største professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner.

VIA arbejder for at dække hele regionens behov for relevante uddannelsestilbud i attraktive studiemiljøer på alle adresser. Det betyder også, at VIA på sigt kan tilbyde uddannelser i egne af regionen, hvor det ikke tidligere er sket. Hovedsædet er placeret i Aarhus for at udnytte byens styrker som national og international kendt uddannelsesby.

VIA University College er i dag lokaliseret på otte campusser fordelt i hele den midtjyske region. Campusserne er flerfaglige og indeholder afdelinger fra flere uddannelser samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Campusbyer:

 •  Holstebro (inkl. Nørre Nissum)
 • Horsens
 • Randers (inkl. Grenaa)
 • Silkeborg (inkl. Ikast)
 • Herning
 • Viborg (inkl. Skive og Thisted)
 • Aarhus C og Aarhus Nord

Campusserne er vigtige i forhold til VIAs regionale forpligtelser og ansvar for spredning af uddannelser og viden til hele regionen.

Uddannelserne i VIA er organiseret i fem faglige højskoler. Hvert område har ansvar for forskning, udvikling og specialisering af de specifikke uddannelser.

 • Pædagogisk-Socialfaglig Højskole
 • Sundhedsfaglig Højskole
 • Teknisk-Merkantil Højskole
 • Højskolen for Kreative erhverv
 • Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling.

VIA Campus Holstebro

VIA Campus Holstebro omfatter i dag uddannelserne til pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og bygningskonstruktør (i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest) samt forskellige efter- og videreuddannelser.

Fra efteråret i 2011 er der udbudt en ny diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge. Diplomuddannelsen i kulturformidling er en nyskabende uddannelse, der med direkte udgangspunkt i det kunstneriske og kulturelle fagområde, uddanner nye formidlere til at skabe oplevelser for børn og unge. Uddannelsen har et tværfagligt udgangspunkt i mange kunst- og kulturretninger som teater, musik, film, kulturhistorie, naturhistorie, museer, bibliotek, dans, billedkunst og litteratur. Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med formidling til børn og unge, f.eks. museumsansatte, bibliotekarer, kulturkonsulenter, kunstnere, lærere og pædagoger – og alle andre områder, hvor formidleren er i kontakt med eller skaber rammerne for egen og andres direkte kontakt med børn, unge og voksne.

Campus Holstebro er etableret i 2006 som en ny og moderne uddannelsesinstitution, der samler de videregående velfærdsuddannelser centralt i byen tæt på de regionale trafikforbindelser og boliger til studerende. Der er skabt et flerfagligt og attraktivt studiemiljø med helt klare fordele for studerende og undervisere. Samlet set er der ca.2.350 studerende og 210 medarbejdere tilknyttet Campus Holstebro (inkl. læreruddannelsen i Nr. Nissum), hvoraf mange pendler til byen.

Uddannelsen til socialrådgiver, ergoterapeut, og fysioterapeut udbydes kun i Holstebro og Aarhus. Socialrådgiveruddannelsen er etableret i Holstebro i 2004, og studieoptaget er øget fra 32 til 63 i 2008, og der er etableret en afdeling for videreuddannelse i Holstebro. Set i en regional sammenhæng dækker Holstebro således den vestlige del af regionen og fungerer som et naturligt center for disse uddannelser.

Generelt set er udviklingen af et samlet campusmiljø inden for de sociale, sundheds- og pædagogiske fagområder en succes. Campus Holstebro har fremgang i optaget af studerende inden for velfærdsuddannelserne i de seneste år. Campus Holstebro er lykkes med det flerfaglige uddannelsesmiljø og er godt rustet til de fremtidige udfordringer med at tiltrække studerende og medarbejdere.

Holstebro Kommuner etablerer 2016 et nyt Center for Sundhed på ved siden af VIA Campus Holstebro, hvor der påtænkes at indgå en række fælles aktiviteter. Byrådet og VIAUC har i 2013 indgået en partnerskabsaftale om at fremme samspil og udvikling mellem praksis og uddannelserne på velfærdsområdet.

Forslag om VIAs lokalisering i campusbyerne

VIA fremlage i 2009 et forslag til professionshøjskolens fremtidige lokalisering i syv campusbyer, hvor Herning indgår som ny campusby i VIA. Formålet er at opnå en vis geografisk og strukturel forenkling af de mellemlange uddannelser i region Midtjylland. Kernestrategien er, at VIA bedst varetager den regionale uddannelsesdækning ved at samle uddannelser og aktiviteter i flerfaglige campusser. Forslaget berørte primært udbuddet af pædagoguddannelsen i Ikast og læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum.

Læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum blev i et scenarie A foreslået samlet i Holstebro i en nybygget del af det eksisterende campusbyggeri på Gl. Struervej. Herved arbejdes der positivt for at uddanne lærere i Vestjylland. Samtidig øger flytningen muligheden for et særligt samarbejde mellem lærer- og pædagoguddannelserne samt de andre tilstedeværende uddannelser. Dette betyder, at læreruddannelsen udbydes tre steder i regionen. Alternativt kan alle tre udbud af læreruddannelsen i Midt-Vest samles, så læreruddannelsen kun udbydes to steder i regionen.

Scenarie B foreslog en uændret lokalisering af læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum, hvor begge udbud fortsætter i en prøveperiode frem til 2012. Baggrunden var, at optaget til uddannelserne i 2009 viste en væsentlig stigning til et niveau, som formentlig lige netop er bæredygtig i relation til den faglige og uddannelsesmæssige kvalitet.

Pædagoguddannelsen i Ikast blev foreslået flyttet til Herning med en option om at starte et nyt udbud af uddannelsen i Silkeborg. Dette vil styrke det flerfaglige campusmiljø i Herning (Birk Centerpark) og i Silkeborg, hvis det viser sig, at der i de to centerbyer er et tilstrækkelig stort grundlag for rekruttering af studerende til pædagoguddannelsen. Alternativt flyttes pædagoguddannelsen i Ikast til enten Herning eller Silkeborg.

Byrådet i Holstebro anbefalede i sine bemærkninger til forslaget, at læreruddannelserne samles i Holstebro med henvisning til kernestrategien om at danne flerfaglige campusmiljøer og beslutningen træffes hurtigt Dette kan skabe ro om læreruddannelsen i Midt- og Vestjylland og give mulighed for allerede nu at påbegynde etableringen af de bedst mulige faciliteter for uddannelsen.

Alternativet med en afklaring frem til 2012 kan skabe usikkerhed om uddannelsens fremtidige beliggenhed og forringe mulighederne for at tiltrække studerende og medarbejdere. Det er næppe sandsynligt, uanset det nuværende opsving i ansøgere til Nr. Nissum og Skive, at disse to monofaglige institutioner på sigt vil være konkurrencedygtige set i forhold til læreuddannelserne i Silkeborg og Aarhus. Flerfagligheden her gør det muligt at tilbyde uddannelser med høj kvalitet og udviklingsaktiviteter i et studiemiljø, som alt andet lige er mere attraktivt for kommende studerende og medarbejdere. Hvis alternativet følges, og det ikke lykkes at danne flerfaglige studiemiljøer omkring læreruddannelserne i Nr. Nissum og Skive med kontakt til andre relevante uddannelser og professioner, som færdiguddannede lærer samarbejder med i praksis, kan grundlaget for at opretholde læreruddannelsen i Vestjylland forsvinde på sigt.

Derfor er det helt afgørende, at kræfterne samles om en bæredygtig løsning nu, så der fortsat uddannes lærere med relevante faglige kompetencer og sikrer rekrutteringen af lærere i den vestlige del af regionen, og herunder også kommunerne i yderområderne Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer. Hvis uddannelsen af lærere placeres sammen med pædagog- og socialrådgiveruddannelsen i Holstebro i 2010, kan der skabes én indgang til VIAs Pædagogisk-Socialfaglig Højskole i den vestlige del regionen. Vi ser denne mulighed som det bedst mulige svar på udfordringerne for læreruddannelsen her.

Til forslaget om flytningen af pædagoguddannelsen i Ikast anbefalede byrådet, at der i er nøje opmærksomhed på at fastholde et passende regionalt rekrutteringsopland af studerende og igen, at samspillet mellem beslægtede uddannelser og professioner styrkes optimalt i de fremtidige campusbyer.

Pædagoguddannelsen Holstebro har ansøgere fra et opland, som omfatter Midt- og Vestjylland samt den syd-vestlige del af Nordjylland. I 2009 var det samlede ansøgertal 244. Heraf kommer 87 fra byerne syd for Holstebro, hvor Herning, Skjern, Ringkøbing, Ikast, Hvide Sande og Vildbjerg til sammen udgør 48 ansøgere. Forslaget om ændringer i udbuddet af pædagoguddannelserne vil givetvis påvirke dette rekrutteringsmønster og bør derfor medtages i overvejelserne om at skabe bæredygtige campusbyer og studiemiljøer.

Generelt fremhævede byrådet lokaliseringsstrategiens centrale fokus på behovet og muligheder frem for kun at sigte på færre koncentrationer i dannelsen af flerfaglige campusser og studiemiljøer. Det gør det muligt at udvikle en komplet og konkurrencedygtig regional uddannelsesdækning med afsæt i de særlige styrkepositioner, som de fremtidige campusbyer i den midtjyske region har tilsammen.

Bestyrelsen i VIA besluttede i februar 2010, at læreruddannelsen skulle fortsætte i Skive og Nr. Nissum på ubestemt tid. Beslutningen henviste til, at VIA er dedikeret til sin regionale forpligtelse for uddannelsesdækning og forsyning af uddannet personale til alle egne af region Midtjylland. Det er bestyrelsens opfattelse, at denne forpligtelse kan dækkes såvel gennem en sammenflytning af læreruddannelserne i Holstebro som ved fortsat at opretholde de eksisterende uddannelsessteder. Det blev endvidere besluttet, at der som vilkår for den fortsatte placering på de nuværende lokaliteter stilles krav om, at kvaliteten af læreruddannelsen kan opretholdes. Til at sikre dette opstilles en række af kvalitative krav. Det understreges hermed, at der for VIA ikke først og fremmest er tale om økonomiske, men kvalitative kriterier, hvis et uddannelsessted på sigt nedlægges.

Omkring pædagoguddannelsen tilkendegav bestyrelsen et overordnet synspunkt, at det vil være ønskværdigt at øge volumen og tværfagligheden i Campus Herning ved at flytte pædagoguddannelsen fra Ikast til Herning. Samtidig ønskede den, at udnytte mulighederne for et øget samlet optag til pædagoguddannelsen samt at styrke det tværfaglige element i Silkeborg ved at etablere et udbud af pædagoguddannelsen her. Forud for en endelig beslutning skal der gennemføres en grundig analyse af økonomien for etablering af samt konsekvenser for mulige optag ved alle pædagoguddannelserne i Midt- og Vestjylland.

Sidst i 2011 rejste bestyrelsen i VIA igen spørgsmålet om den fremtidige placering af læreruddannelserne i Skive og Nørre Nissum. Byrådet i Holstebro anbefalede igen, at der fandtes en langsigtet og holdbar løsning for et fortsat udbud af læreruddannelsen i Vestjylland. Der skulle skabes ro omkring uddannelsen af hensyn til rekruttering af såvel studerende/medarbejdere til uddannelsen som til lærere i de vestjyske kommuner. Bestyrelsen i VIA besluttede i starten af 2012 at fortsætte læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum forudsat, at de opfylder de særlige kvalitetskriterier.

Erhvervsakademi MidtVest – EAMV

Erhvervsakademi MidtVest udbyder korte videregående uddannelser (KVU) i Herning og Holstebro inden for de merkantile, tekniske og informationsteknologiske områder. Endvidere udbydes deltidsuddannelser (Akademiud-dannelser AU), som er modulopbygget, og undervisningen forgår primært om aftenen, så det er muligt at kombinere arbejde og uddannelse.

Følgende fuldtidsuddannelser udbydes i Holstebro:

 • Bygningskonstruktør/Byggetekniker (i samarbejde med VIAUC)
 • Finansøkonom
 • Laborant
 • Proces-/fødevareteknolog
 • Serviceøkonom

Uddannelserne i EAMV har tidligere været tilknyttet erhvervsskolerne i Herning og Holstebro, men er blevet udspaltet og etableret i et selvstændigt erhvervsakademi i 2008. Erhvervsakademiernes udbud af videregående uddannelser har en snitflade til professionshøjskolerne, og der har flere gange været overvejelser om at fusionere af uddannelserne. Som opfølgning på en evaluering af erhvervsakademistrukturen indgik regeringen og en række øvrige partier en politisk aftale i 2013, der understøtter en fortsat udvikling af en selvstændig erhvervsakademisektor.
Uddannelsescenter Holstebro – UCH

UCH er en sammenlægning af Holstebro Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole. Med fusionen af de to skoler i januar 2010 er udviklingen af ungdomsuddannelserne i det midt- og vestjyske område styrket. Det samme er samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter om grunduddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse.

UCH udbyder en lang række forskellige merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, og centret rummer to store gymnasier – handelsgymnasiet (HHX) og det tekniske gymnasium (HTX). Dertil kommer en række tilbud om efteruddannelse. Samlet set har UCH mere end 2400 årselever og ca. 400 ansatte.

Grundforløbet til uddannelsen som social- og sundhjælper (SOSU) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er etableret i Holstebro i august 2010. I samarbejde med Social & Sundheds Skolen i Herning har Lemvig, Struer og Holstebro kommuner og Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestjylland indgået en aftale om, at grundforløbet også kan tages i Holstebro. Det placeres sammen med de øvrige erhvervsuddannelser i Uddannelsescenter Holstebro. Det er Social & Sundheds Skolen, der har ansvaret for grundforløbet i Holstebro, men skolen har indgået en lejeaftale med Uddannelsescenter Holstebro om lokaler til to årlige optag. Endvidere er der indgået aftale om, at Social- og sundhedsuddannelsens - Trin 1 på hovedforløbet - Social- og sundhedshjælper udbydes i Holstebro i august 2011.

Produktionsskolen i Nordvestjylland har i februar 2010 etableret en afdeling på Skivevej 112 i Holstebro. Det er sket er gennem en lejeaftale med UCH og i samarbejde med Struer og Holstebro Kommune. Der optages elever løbende, og der  går aktuelt 36 elever på afdelingen i Holstebro.

I januar 2010 er Uddannelsescenter Holstebro blevet center for voksen- og efteruddannelser i region Midtjyl-land. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om, at alle udbydere af voksen- og efteruddannelser (AMU) på landsplan skal samles i 13 voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre).

I region Midtjylland er der etableret tre VEU-centre. UCH skal koordinere voksen- og efteruddannelse for en lang række AMU-udbydere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer. Uddannelsesinstitutionerne inden for dette geografiske område skal indgå i et forpligtende samarbejde om et fleksibelt og effektivt tilbud om voksen- og efteruddannelse til fordel for områdets kursister og virksomheder.

Formålet er at skabe større overskuelighed på tværs af AMU-udbuddet og sikkerhed for, at nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kun behøver at henvende sig på ét uddannelsessted, som herefter har ansvaret for den videre formidling af uddannelsesopgaven, således man kan få dækket sit uddannelsesbehov.

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF udbyder ungdomsuddannelserne stx og hf. Skolen har fra ca. 90 lærere og 930 elever. Skolen ligger på Døesvej ved siden af UCH og Sct. Jørgens Skolen, hvor folkeskolens 10. klasser er samlet i Holstebro Kommune. Tilsammen udgør området ved Døesvej en campus for alle ungdomsuddannelserne i Holstebro Kommune og oplandet.

VUC Holstebro - Lemvig – Struer

VUC Holstebro-Lemvig-Struer er et voksenuddannelsescenter med undervisning i Holstebro, Lemvig og Struer. På VUC undervises der inden for flere områder:

 • Ordblinde undervisning
 • Forberedende undervisning i dansk og matematik
 •  Almen voksen uddannelse i en lang række fag med samme kompetence som folkeskolens afgangsniveauer
 • Højere Forberedelseseksamen, som giver adgang til mellemlange og videregående uddannelser
 • Gymnasiale Supplerings Kurser, forbedring af eksisterende gymnasiale eksamen

Der er ca. 2000 studerende og kursister på VUC - Holstebro-Lemvig-Struer.

Dansk Talentakademi

Der er flere forskellige talentuddannelser i Holstebro enten i kombination med en ungdomsuddannelse eller som et selvstændigt uddannelsesforløb. Uddannelserne er etableret over en lang årrække og udbydes af Dansk Talentakademi, som er blevet reorganiseret i 2013.

De aktuelle muligheder er inden for musik, kunst og design, dans, musical og teater samt forfatter, hvor sidstnævnte linje er startet i 2010. Talentuddannelserne forgår i professionelle miljøer i samarbejde med relevante kulturinstitutioner i kommunen. Ligeledes er det muligt at dyrke idræt på højt niveau samtidig med, at de unge tager en ungdomsuddannelse i Holstebro.

Færch Fonden og Realdania har i 2013 givet tilsagn om 40 mio. kr. til realiseringen af et nyt Campus for Dansk Talentakademi i Holstebro. Det placeres tæt på det nye byrum, som er skabt omkring Musikteatret midt i Holstebro by.  Campus bygningen omfatter en aktivitets- kollegiedel med værelser, køkkener og fælles arealer. Aktivitetsdelen af bygningen kommer til at rumme multilokale, undervisningsrum, grupperum, atelier, café samt administrationen for Dansk Talentakademi.

Udviklingen af talenter er også integreret som et tilbud til børn i grundskolen i kommunen. Orkesterefterskolen for klassisk musik og Den Kongelige Balletskole i Holstebro er to helt særlige eksempler på, hvordan der arbejdes med at fremme talentudvikling og innovation i de forskellige uddannelsesmuligheder i Holstebro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Holstebro - VIA University College

Erhvervsakademi MidtVest

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed