Du er her: Forside Vedtagelse - Annonce

Vedtagelse - Annonce

Det vil byrådet
Kommuneplan 2013 - 2025


Byrådet har den 19. august 2014 vedtaget Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013 beskriver, hvad Byrådet lægger vægt på i kommunens udvikling i de næste 12 år. Kommuneplan 2013 indeholder de overordnede mål for den fremtidige fysiske udvikling i Holstebro Kommune.

Kommuneplan 2013 er noget forsinket, den skulle have været ud i 2013, men det hænger sammen med at vi har ventet på en afklaring omkring motorvejen og der har vi fået den fulde løsning – øst om byen - til glæde for udviklingen i Nordvestjylland.

Planen giver en række konkrete bud på, hvor udviklingen skal foregå i fremtiden, bl.a. Byrådets bud på samspillet mellem udvikling i kommunens byer og udviklingen i det åbne land. De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder, vejanlæg, grønne områder samt udpegning af landbrugs,- skovrejsnings,- og naturområder.

Forløbet af den offentlige høring 

Der har været afholdt borgermøder i Holstebro, Vinderup og Ulfborg og kommunen har modtaget 53 indlæg og ændringsforslag, fra myndigheder, virksomhed og enkeltpersoner, til kommuneplanforslaget.

Bemærkninger, indsigelser og forslag kan ses her: pdf Bemærkninger og indsigelser til Byrådet pdf Forslag til nye vindmølleområder

Behandling af bemærkninger og høringssvar

Der er taget stilling til om de fremkomne bemærkninger og forslag giver anledning til ændring af kommuneplanen.

En del af disse ændringsforslag er indarbejdet i den færdige kommuneplan.
Alle indlæggene er gennemgået af forvaltningen og sammenskrevet i de notater, der har været grundlag for Byrådets vedtagelse af kommuneplanen.

Notaterne kan ses her:pdf Kommentering af bemærkninger og indsigelser til Kommuneplan 2013-2025 pdf Kommentering af indkomne forslag til nye vindmølleområder

I notatet kan det ses, hvilke forslag der er indarbejdet i kommuneplanen, og hvilke Byrådet har valgt, der ikke skal indgå i planen.

Ved den endelige vedtagelse besluttede Byrådet at vindmølleområdet syd for Stubbegård Sø udgår af kommuneplanen og at Teknik og Miljø udarbejder en tidsplan for planlægning af yderligere vindmølleområder.

Udvidelsen af erhvervsarealerne ved Thorsminde Havn og udvidelsen af det offentlige areal nord for strandingsmuseet er taget ud af planen.

Den del af indlæggene, der ikke handler om den overordnede planlægning, vil blive vurderet i forbindelse med den løbende sektorplanlægning i de relevante forvaltninger.

Kommuneplanens retsvirkninger

Byrådet skal virke for Kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen er vedtaget.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

I henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Klage indgives til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, og skal være modtaget i Teknik og Miljø inden 4 uger fra datoen for bekendtgørelsen om planens (tillæggets eller lokalplanens) vedtagelse. 
Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til 
planafdelingen@holstebro.dk <mailto:planafdelingen@holstebro.dk> - eller som digital post til Holstebro Kommune + Teknik og Miljø, alternativt som papirbrev til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, Planafdelingen, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Kommunen vil videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, samt vedlægge relevante sagsakter. Afsender af klagen vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler kun en klage, hvis der indbetales et gebyr på 500 kr. Når nævnet har modtaget en klage, sender de en opkrævning på gebyret, der skal betales inden 14 dage. Nævnet modtager ikke kontanter og checks. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret betales bl.a. tilbage, hvis man får helt eller delvis medhold i sin klage. 
Vejledning angående gebyrordningen kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk <http://www.nmkn.dk> .

Hvis man vil indbringe spørgsmål om en plans lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for bekendtgørelsen om vedtagelsen.

Kommuneplanen omhandler

Kommuneplanen beskriver, hvad Byrådet lægger vægt på i kommunens udvikling i de næste 12 år.

Planen bygger videre på den hidtidige planlægning. De fleste afsnit er opdateret, men en del ændringer er også kommet til. De mest markante ændringer er sket indenfor de 4 hovedtemaer der er taget op i denne kommuneplanrevision:

Allerede i Strategi 2011 besluttede Byrådet, at man vil arbejde med alle temaerne i redegørelsen, men at hovedvægten skal lægges på hovedtemaerne: Byudviklingsprojekter - Cityplanlægning og den nordlige bydel, klima og bæredygtig udvikling, grøn erhvervsvækst og cleantec samt erhvervsudvikling - infrastrukturens betydning for erhvervslokalisering - planlægning for landbrugserhvervet.

Hovedtemaerne i kommuneplanen - her er de største ændringer sket:

• Holstebro City og nord for City
• Byudvikling og byggeri
• Erhvervsudvikling og klima
• Erhverv - natur og landskab


Holstebro er Nordvestjyllands kraftcenter

Udgangspunktet for den udvikling, der skabes rum til i Kommuneplanen, er, at Holstebro by er kraftcenter og hovedstad i den nordvestlige del af regionen. Hvad der sker i Holstebro har betydning for hele området, da mange tager til Holstebro for at arbejde, tage en uddannelse, shoppe og få kulturelle oplevelser. Men Holstebro kan ikke klare det hele.

Områdecentrene Vinderup og Ulfborg og de mange aktive lokalcentre og landsbyer er et udtryk for positiv mangfoldighed og skaber sammenhængskraft i hele kommunen. Det skal vi værne om og udvikle. Byrådet lægger vægt på den forskellighed og mangfoldighed, som præger byerne og de mindre lokalsamfund. Det vil vi bruge til at skabe en positiv udvikling i hele kommunen – både i byerne og i landområderne

Træerne vokser ikke ind i himlen, for arbejdspladser, befolkningssammensætning og befolkningsvækst er under pres. Vi må derfor stå sammen – både i Nordvestjylland, i hele Vestjylland og samarbejde med alle byer og kommuner, hvor det giver mening.

Forventninger til befolkningsudviklingen og erhvervsvækst

Befolkningsudviklingen forventes at svarer til udviklingen i området de seneste 6 − 10 år. Der forventes en befolkningstilvækst i hele kommunen på ca. 600 indbyggere.

Det forventes at der bygges 150 boliger om året. Det betyder, at der skal udlægges arealer til ca. 1.800 nye boliger frem til 2025.

Væksten i erhvervsudviklingen forventes at fortsætte med endnu større styrke. Det betyder, at der bliver behov for et areal på ca. 130 hektar til udvidelse af eksisterende virksomheder og opførelse af nye.

Natur og miljø

I vores natur og miljø skal der være balance mellem benyttelse og beskyttelse. Vores langsigtede mål er at skabe plads til endnu mere natur og et endnu bedre miljø. Bæredygtig udvikling – sundhed og velvære − er også et vigtigt tema i Kommuneplanen. Det skal med i planlægningen på alle niveauer.

Klimakommune

Holstebro har status som klimakommune. Målet er en reduktion i udledningen af CO2 med mindst 2 procent om året. Vi skal bruge mindre energi, og den energi, der er nødvendig, skal fremover i højere grad komme fra vedvarende energikilder. 
De nye områder til vindmøller, som Kommuneplanen giver mulighed for, kan øge denne andel og reducere CO2−udledningen. 
Sammen med Måbjerg Bioenergy er vindmøller to områder, hvor indsatsen har stor effekt, men det er en mangfoldighed af tiltag, som fremmer en bæredygtig udvikling.

Plan- og Agenda 21 strategi

Byrådets strategi for vores lokale Agenda 21, som handler om bæredygtig udvikling, er omsat til mål og handlinger i Kommuneplanen.

Forandring og vækst skal tage hensyn til vores smukke og varierede natur og vores miljø.

Byrådets lovbestemte strategi for lokal agenda 21, der handler om hvordan vi arbejder frem mod en mere bæredygtig udvikling. Det er en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Fokus er på det miljømæssige – altså forebyggelse og mindskelse af miljøbelastninger – og her spiller Klimaplanen, klimatilpasningsplanen og deres målsætninger ind som et vigtigt grundlag, der sammen med strategien for lokal agenda 21 er integreret i kommuneplanens forskellige afsnit.

Men det miljømæssige kan ikke stå alene – det skal afvejes og ske i et samspil med sociale, kulturelle, sundhedsmæssige, erhvervsmæssige, økonomiske og andre forhold.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af Kommuneplan 2013 opfylder alene kravet til at beskrive og vurdere de dele, der indeholder ændringer i forhold til de kommuneplaner, der gælder i dag. De største ændringer er sket i de tre erhvervs udbygningsområder i Holstebro by. Søndergårdområdet er udvidet betydeligt ud til motorvejen og området ved Skautrupvej er reduceret. Boligudbygningen Halgård Nord er nyt område, der erstatter en del af udbygningen ved Smedegårdvej i Tvis.

Strategien for udbygning for boliger og erhverv er at udnytte de eksisterende infrastruktur, herunder trafikanlæg bedst muligt, så der er størst mulig bæredygtighed i brugen af ressourcer.

Ændringerne i de øvrige bysamfund er af et omfang, der ikke giver betydelige ændringer af miljøet. En satsning på udvikling i de mindre bysamfund giver også muligheder for at udnytte eksisterende bygninger, infrastruktur og de sociale netværk bedst muligt.


Med venlig hilsen
H.C. Østerby
Borgmester

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed